Anaerob terskel

Anaerob terskel har av flere forskere blitt sett på som et bedre mål på utholdenhetskapasiteten enn VO2max, men dette gjelder spesielt sykliske bevegelsesformer som løp og sykkel.

En definisjon på AT, som er akseptert i de fleste miljø er: den høyeste arbeidsbelastning, puls eller oksygenopptak, der det er likevekt mellom produksjon og eliminasjon av laktat.

Begrepet AT brukes ofte som en beskrivelse på resultatet i en trinnvis løpetest, sykkeltest eller rulleskitest på mølle, hvor belastning på mølla økes kontinuerlig og mengden laktat i blod måles for hver trinnvis belastning. Laktatopphopningen vil da være en lineær funksjon av kraften som settes og oksygenforbruk. Ved en trinnvis økende belastning vil man tilslutt nå en arbeidsbelastning der laktat akkumuleres i en ikke lineær kurve. Punktet på kurven der Lakonsentrasjonen øker brått, kalles anaerob terskel.